Giới thiệu công ty
   Quan hệ cổ đông
     Thông báo cổ đông  
     Điều lệ công ty  
     Báo cáo tài chính  
     Báo cáo thường niên  
   Sản phẩm và Dịch vụ  
   Yêu cầu báo giá  
   Đảng - Đoàn thể  
   Câu lạc bộ hưu trí  
   Khách hàng  
   Tuyển dụng  
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Liên kết Website
Đường sắt Việt Nam
Báo đường sắt
Bộ giao thông vận tải
Giá xây dựng
Quan hệ cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỄN THÔNG – TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số_18/NQ-VTTHĐS-HĐQT

                                                                                              Hà Nội, ngày   01  tháng  6  năm  2017

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIỄN THÔNG – TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

Tại phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 


Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tín hiệu Đường sắt;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 26/5/2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp lần 1 của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 01/6/2017,

 QUYẾT NGHỊ

 

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty (Bằng hình thức bỏ phiếu kín)

Ông: Ngô Trọng Vinh: Thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty với số phiếu bầu tán thành: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%.

2. Bầu, bổ nhiệm lại các chức danh: Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc Công ty

* Tổng giám đốc:

- Ông Đoàn Văn Lâm: Với số phiếu bầu tán thành: 5/5; đạt tỷ lệ: 100%

* Phó tổng giám đốc Công ty:

- Ông: Ngô Trọng Vinh: Với số phiếu bầu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ: 100%

- Ông: Trần Văn Quang: Với số phiếu bầu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100%

3. Chỉ định Thư ký Công ty bằng hình thức biểu quyết:

- HĐQT thống nhất chỉ định ông: Trần Đình Ngọc làm thư ký Công ty với số phiếu tán thành 5/5; đạt tỷ lệ: 100%

* Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ: 2017-2022 và ký lại Hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đúng luật định.

4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

4.1 Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT; BKS và Thư ký Công ty là: 10% lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

* Mức chi trả cụ thể như sau:

+ Mức thù lao HĐQT là       : 75%

+ Mức thù lao cho BKS là   : 25%

* Cụ thể hàng tháng tạm ứng cho HĐQT; BKS Công ty như sau:

+ Chủ tịch HĐQT                 : 1.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT            : 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát      : 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS                :    700.000 đồng/người/tháng

4.2 Mức chi trả cho Thư ký Công ty:    700.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao cho thư ký Công ty tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Thời điểm áp dụng mức chi trả trên kể từ ngày 01/6/2017, thù lao còn lại của HĐQT và BKS sẽ được quyết toán khi được Đại hội cổ đông thường niên chấp thuận thông qua.

5. Tăng vốn điều lệ Công ty từ: 11.985 triệu đồng lên 20.000 triệu đồng

5.1. Giao Ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục (văn bản, tài liệu) liên quan theo luật định đến cổ đông hiện hữu của Công ty được quyền mua cổ phần khi tăng vốn Điều lệ.

Thời hạn cụ thể  như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng mua cổ phần là ngày 16/6/2017.

- Ngày chuyển nhượng cổ phần hạn cuối cùng là: 16 giờ 30 phút ngày 26/6/2017

- Thời hạn nộp tiền cuối cùng chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 07/7/2017.

5.2. Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tạo điều kiện cho các cổ đông tạm vay tiền để mua cổ phần với thời hạn và thời gian tối đa là 2 năm (hai năm) với điều kiện:

- Cổ đông phải thế chấp số cổ phần sở hữu đã mua bằng tiền vay của Công ty.

- Trả lãi suất vay bằng với lãi suất huy động vốn của ngân hàng Vietinbank với thời hạn 1 năm.

- Thời hạn trả lãi suất tiền vay mua cổ phần cho Công ty 1 lần/năm.

- Tỷ lệ ( số tiền) cho vay không vượt quá 90% số tiền mua cổ phần của Công ty.

- Sau 2 năm, nếu cổ đông không hoàn trả được khoản tiền vay mua cổ phần, Công ty có quyền thu hồi lại số cổ phần mà cổ đông đó đã mua và Công ty trả lại tiền theo với số cổ phần và theo giá phát hành ban đầu.

6. Giao cho Ban điều hành Công ty sửa đổi Điều lệ trình Hội đồng quản trị phê duyệt và làm các thủ tục đăng ký lại đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn Điều lệ./.

 

 

Nơi nhận:

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT;

CHỦ TỊCH

- BKS

 

- Lưu: HĐQT; Thư ký.

                        (Đã ký)

 

 

 

Ngô Trọng Vinh

 

 

 

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào lúc 08h30 ngày thứ năm 25/04/2019 tại Trụ sở Công ty, ngõ 115 Phố Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018

Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào lúc 14h00 ngày thứ bảy 28/04/2018 tại Trụ sở Công ty, ngõ 115 Phố Định Công -  Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Nghị quyết hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022

Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về nghị quyết hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ năm 2017-2022.

Điều lệ công ty 2016

Công ty cổ phần Viễn thông - Tín hiệu đường sắt ban hành điều lệ Công ty năm 2016 thay thế điều lệ Công ty năm 2014.

Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Báo cáo tài chính 2015

Dưới đây là báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 vào lúc 7h00 thứ năm ngày 30/6/2016 tại Trụ sở Công ty - Ngõ 115 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điều lệ công ty 2014

Công ty cổ phần Viễn thông - Tín hiệu đường sắt ban hành điều lệ Công ty năm 2014 thay thế điều lệ Công ty năm 2010.

Trang : [1]  2  3  4  >  >>

Nội dung khác
Thông báo tạm ứng chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty (25/ 03/ 2016)
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tín hiệu đường Đường sắt (23/ 02/ 2016)
Thông báo tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 cho cổ đông Công ty (17/ 12/ 2015)
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty (27/ 07/ 2015)
Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (15/ 07/ 2015)
Đại hội cổ đông thường niên 2015 (29/ 06/ 2015)
Thông báo tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 cho cổ đông Công ty (06/ 02/ 2015)
Thông báo lùi thời hạn chi trả cổ tức (30/ 09/ 2014)
Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (16/ 06/ 2014)
Xem tiếp >>
Đầu trang
 
Công trình tiêu biểu
Đường ngang cảnh báo tự động Km10+400
Trụ sở Công ty
Lắp đặt thiết bị ĐKTT kiểu 6502
Hệ thống giám sát điện khí tập trung ga Dầu Giây
Lắp đặt thiết bị tín hiệu đèn màu
Lắp đặt thiết bị tín hiệu đèn màu
Lắp đặt ghi động cơ điện
Các tiện ích
Thời tiết

Giá vàng

Tỷ giá

Số lượt truy cập : 308645
Số người trực tuyến : 2